ایجاد Navigation Bar (کنترل بار) و ساخت Header

ایجاد Navigation Bar (کنترل بار) و ساخت Header

ایجاد کنترل بار و هدر  ایجاد کنترل بار و هدر

در این آموزش ویدیویی شما با ایجاد Navigation Bar (کنترل بار) و ساخت Header آشنا می شوید.